VOORWAARDEN RHEA VENDORS BENELUX SAMENWERKINGS OVEREENKOMST

PARTIJEN

Rhea Vendors Benelux b.v., statutair gevestigd te Nijkerk (Nederland) en aldaar kantoorhoudende aan de Bezembinder 10, (3861SL), hierna verder te noemen: “Rhea”.
en
De klant, hierna verder te noemen: “Dealer"

OVERWEGENDE DAT:

(A) ​Rhea de Dealer wenst te benoemen als wederverkoper van Rhea producten
(B) ​De Dealer wenst de benoeming van wederverkoper te accepteren.

VERKLAREN ALS VOLGT:

1.Benoeming van de Dealer

Onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze overeenkomst:

 • Benoemt Rhea de Dealer als niet-exclusieve wederverkoper van producten;
 • Mag de Dealer in eigen naam en voor eigen risico producten kopen van Rhea voor wederverkoop.
2.​Producten en tarieven voor de Dealer
 1. Rhea onderhoudt communicatie met de Dealer over:
 • De producten/diensten die Rhea beschikbaar stelt aan de Dealer voor de aankoop en wederverkoop door de Dealer;
 • Rhea mag te allen tijde de productie van een product staken of een product uit het assortiment halen. Hierover zal Rhea de Dealer vooraf en met inachtneming van een redelijke termijn informeren.

Onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze overeenkomst is de Dealer gerechtigd tot:

 • Ontvangen van de producten tegen de condities zoals beschreven in het conditiedocument;
 • De Dealer bepaalt onafhankelijk haar verkoopprijs van de producten.

De relatie tussen Rhea en de Dealer kwalificeert als relatie van onafhankelijke contractanten en de ingevolge deze overeenkomst te ondernemen activiteiten zullen voor eigen rekening en risico worden verricht.

3.​Bestellingen, levering en risico
 1. De Dealer koopt alleen Rhea producten van Rhea (en/of Rhea erkende dealers).
 2. Bestellingen van producten door de Dealer worden via de “Rhea portal” elektronisch geplaatst.
 3. De Dealer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de producten na levering.

4.​Krediet
Gebaseerd op de uitkomst van de kredietcheck wordt een kredietlimiet met een krediettermijn voor de Dealer voor de aankoop van producten van Rhea afgesproken.

5.​Verplichtingen partijen
De Dealer:
 • Verbindt zich de producten naar zijn beste vermogen te verkopen en gebruikt originele onderdelen;
 • Neemt behoorlijk gekwalificeerd personeel in dienst en geeft of laat geven technische trainingen teneinde de Dealer in staat te stellen aan zijn verplichtingen onder deze overeenkomst te voldoen;
 • Zorgt dat elke medewerker van verantwoordelijk voor distributie of techniek, heeft deelgenomen aan relevante trainingen zoals redelijkerwijs vereist door Rhea.
Rhea:
 • Voorziet de dealer van training;
 • Behoudt een redelijke voorraad van gebruiksgoederen; en reserveonderdelen van de producten zodat deze besteld kunnen worden door de Dealer;
 • Zal support verlenen ten aanzien van verplichtingen voortvloeiende uit service- en onderhoudsregelingen aan de Dealer in relatie tot de verkoop van de producten verkocht aan diens klanten.

6.​Looptijd van de Overeenkomst
 1. De overeenkomst gaat in op datum van acceptatie van het conditiedocument door beide partijen. De periode waarin de  overeenkomst van kracht is wordt aangeduid als de “Looptijd”.
 2. De overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar vanaf de startdatum. Na het verstrijken van de periode van 1 jaar, kunnen partijen overeenkomen om de overeenkomst te verlengen. Indien partijen overeenkomen de overeenkomst te verlengen, dan zal de overeenkomst automatisch eindigen na aflopen van de verlenging. Indien partijen niet tot overeenstemming komen en/of indien een van de partijen geen nieuwe overeenkomst wenst aan te gaan, eindigt deze overeenkomst van rechtswege.

7.​Beperkingen voor de Dealer
 • Handelt niet als handelsagent of vertegenwoordiger van Rhea;
 • Omschrijft zichzelf niet als of geeft zich niet uit als dochtermaatschappij, handelsagent of vertegenwoordiger van Rhea of anderszins aangesloten of geassocieerde entiteit of geeft zichzelf uit als gevolmachtigde om een van voornoemde handelingen te verrichten.

8.​Intellectuele eigendomsrechten

Tussen partijen geldt dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot:

 • producten;
 • handelsmerken van Rheavendors Group S.p.A.;

Eigendom is en blijft van Rhea en dat de Dealer geen licentie verkrijgt om gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten, behoudens enige toestemming verstrekt in deze overeenkomst. Niets in deze overeenkomst leidt tot overdacht van intellectuele eigendomsrechten van de ene partij naar de andere partij.

De Dealer is niet gerechtigd de beeldmerken van Rhea te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Rhea. Waar de Dealer gebruik maakt van de beeldmerken van Rhea, is de daaruit voortvloeiende goodwill eigendom van Rhea. Het is de Dealer nergens ter wereld toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rhea te gebruiken, te registreren, of een poging tot registratie te verrichten van: beeldmerken, handelsnamen en/of URL of domeinnamen. Die hetzelfde zijn, of vergelijkbaar zijn aan, Rhea beeldmerken, handelsnamen, URL of domeinnamen of inhoudelijk op hetzelfde neerkomen. De Dealer is alleen toegestaan deze te gebruiken zoals omschreven in de overeenkomst.

Het is de Dealer toegestaan gedurende de Looptijd de Rhea Trade Marks te gebruiken in overeenstemming met de Brand Guide, doch enkel met als doel duidelijk te maken dat de Dealer een erkende Rhea wederverkoper is.

De Dealer zal zich zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rhea weerhouden van:

 • Modificatie of wijziging van een product;
 • Wijziging of verwijdering van Rhea Trade Marks of andere namen, nummers of andere teksten of afbeeldingen zoals geplaatst op producten;
 • Handelingen die kunnen leiden tot inbreuk of aantasting van de geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten van Rhea.

9.​Beëindiging van de Overeenkomst
 1. Elke partij mag de overeenkomst beëindigen indien een der partijen inbreuk maakt op de bepaling(en) van de overeenkomst en in gebreke is gebleven om het verzuim te zuiveren (indien mogelijk) binnen 30 dagen na kennisgeving van de inbreuk door de andere partij.
 2. Rhea mag de overeenkomst met de Dealer beëindigen indien:
 • Er een fundamentele verandering in de activiteiten van de Dealer plaatsvindt;
 • De Dealer producten op een andere wijze levert dan afgesproken in de overeenkomst;

Beëindiging van de overeenkomst of van een deel van de overeenkomst heeft geen gevolg voor de rechten en plichten van partijen (tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst) die bestonden voordat beëindiging in effect treedt.

10.​overige bepalingen
 1. De overeenkomst (in overeenstemming met de bepalingen) is de volledige overeenstemming tussen partijen en vervangt alle vorige overeenkomsten, overeenstemmingen en standpunten in relatie tot het onderwerp van overeenkomst. Elke partij bevestigt dat zij de overeenkomst is aangegaan, zonder daarbij te vertrouwen op enige uitspraak, overeenstemming of standpunt (ongeacht onbedoeld of uit onoplettendheid) die niet expliciet is overeengekomen in de overeenkomst.
 2. Elke partij handelt in overeenstemming met de toepasselijke regelingen betreffende privacy en data beschermingsregelingen (inclusief de Wet Bescherming Persoonsgegevens) alsmede de bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.
 3. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing. Enig conflict tussen partijen betreffende de overeenkomst wordt beslist door een rechtbank in Nederland en partijen conformeren zich in die omstandigheid aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbank in kwestie.
 4. Dealer verklaart dat hij bekend is met de door Rhea gehanteerde Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (AV). In geval van onduidelijkheid of wellicht strijd van enige in deze samenwerkingsovereenkomst opgenomen bepaling met de AV prevaleert de tekst van deze samenwerkingsovereenkomst.